مدیر گروه های دانشکده فنی و مهندسی

 

مدیر گروه

رشته

1

دکتر شهرام محمدیانی

معماری و شهرسازی

2

دکتر جواداسفندیاری

عمران

3

دکتر مریم حبیبی

کامپیوتر

4

دکتر فریبرز پرندین

برق

5

دکتر ایوب رحیم زاده

صنایع

6

دکتر علی عادلخانی

مکانیک و مواد

7

دکتر ندا عظیمی

مهندسی شیمی

8

دکتر بهروز یعقوبی

مهندسی آب