معرفی معاونت دانشکده فنی مهندسی

 

                                                                                                                                     

 نام و نام خانوادگی: امیر نصیری پور

رشته تحصیلی:  مهندسی صنایع وتحلیل سیستم ها

پست الکترونیک:  amir_reza_386@yahoo.com