نام ونام خانوادگی :سیمین سیفی           

رشته تحصیلی : 

مدرک تحصیلی:  کارشناسی 

تلفن تماس داخلی :3224-08337243181