معرفی ریاست دانشکده فنی مهندسی

 

نام و نام خانوادگی: سعید روشنی                                                                      

مدرک تحصیلی: دکترای  برق-الکترونیک


مرتبه علمی: استاد یار


پست الکترونیک:  s_roshany@yahoo.com