معرفی ریاست دانشکده فنی مهندسی

 

نام و نام خانوادگی: رضا ابراهیم پوریان                                                                      

مدرک تحصیلی: کامپیوتر

مرتبه علمی: 


پست الکترونیک:  r.e.pourrian@iauksh.ac.ir