چارت دروس دانشکده فنی و مهندسی
مهندسي برق
ارشد برق- سیستمهای قدرت                               
ارشد برق- مخابرات میدان وموج
ارشد برق-افزاره های میکرو و نانو
ارشد برق-الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
ارشد برق-مدارهای مجتمع الکترونیک
ترمی درسی دوره دکترای برق
مهندسی برق-گرایش الکترونیک( پیوسته)
مهندسی پیوسته برق-گرایش قدرت( پیوسته)
مهندسی تکنولوژی الکترونیک(ناپیوسته)
مهندسی تکنولوژی قدرت(ناپیوسته)
مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
کارشناسی ناپیوسته  تکنولوژی نرم افزار 91
کارشناسی  مهندسی کامپیوتر
مهندسی مواد
کارشناسی ارشدمهندسی مواد
مهندسی مکانیک
کارشناسی مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشدمهندسی مکاترونیک
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک - ساخت تولید
مهندسی معماری
کارشناسی نا پیوسته تکنولوژی مهندسی معماری
کاشناسی ارشدمهندسی معماری
دکترای مهندسی معماری
مهندسی معماری ورودی 96 و ما قبل
مهندسی معماری ورودی 97 و ما بعد
کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد مهندسی معماری 
مهندسی عمران
کارشناسی پیوسته مهندسی عمران-چارت کلی
کارشناسی پیوسته مهندسی عمران-چار ترمی
کارشناسی ارشدمهندسی عمران
دکترای مهندسی عمران
مهندسی اجرایی عمران
مهندسی اجرایی عمران
کارشناسی ارشدمهندسی عمران -سازه (رشته های مرتبط)
کارشناسی ارشدمهندسی عمران -سازه (رشته های غیر مرتبط)
کارشناسی ارشدمهندسی عمران -زازله (رشته های مرتبط)
کارشناسی ارشدمهندسی عمران -زازله (رشته های غیر مرتبط)
مهندسی صنایع
کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع
کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع دروس ترم به ترم
برنامه ترميك صنایع
مهندسی شهرسازی
دکترای مهندسی شهر سازی
مهندسی شیمی
دکترای مهندسی شیمی
کارشناسی مهندسی شیمی
مکارشناسی نا پیوسته صنایع شیمیایی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی -بیو تکنولوژی