چارت دروس دانشکده فنی و مهندسی
مهندسي برق
کارشناسی پیوسته برق الکترونیک- ما قبل 92
کارشناسی پیوسته برق-الکترونیک-92  و به بعد
کارشناسی تکنولوژی الکترونیک
کارشناسی تکنو لوژی قدرت
کارشناسی ارشدمهندسی الکترونیک -مدارات مجتمع
کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات
کارشناسی ارشدبرق قدرت
کارشناسی برق 
کارشناسی ارشد برق 
 دکتری برق 
مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 92
کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 93
کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار-1
کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار-2
کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشدمهندسی فناوری اطلاعات -شبکه(سر فصل)
مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کارشناسی ارشدمهندسی فناوری اطلاعات -شبکه
مهندسی مواد
کارشناسی ارشدمهندسی مواد
مهندسی مکانیک
کارشناسی مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشدمهندسی مکاترونیک
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک - ساخت تولید
مهندسی معماری
کارشناسی نا پیوسته تکنولوژی مهندسی معماری
کاشناسی ارشدمهندسی معماری
دکترای مهندسی معماری
کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد مهندسی معماری 
مهندسی عمران
کارشناسی پیوسته مهندسی عمران-چارت کلی
کارشناسی پیوسته مهندسی عمران-چار ترمی
کارشناسی ارشدمهندسی عمران
دکترای مهندسی عمران
مهندسی اجرایی عمران
مهندسی اجرایی عمران
کارشناسی ارشدمهندسی عمران -سازه (رشته های مرتبط)
کارشناسی ارشدمهندسی عمران -سازه (رشته های غیر مرتبط)
کارشناسی ارشدمهندسی عمران -زازله (رشته های مرتبط)
کارشناسی ارشدمهندسی عمران -زازله (رشته های غیر مرتبط)
مهندسی صنایع
کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع
کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع دروس ترم به ترم
مهندسی شهرسازی
دکترای مهندسی شهر سازی
مهندسی شیمی
دکترای مهندسی شیمی
کارشناسی مهندسی شیمی
مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی -بیو تکنولوژی